Verslag Jaarvergadering over het jaar 2021 op woensdag 23-03-2022

Aanwezig:

 • Circa 90 leden.
 • Het bestuur, met aan de bestuurstafel:

Jac Roeken                Jan van der Sanden                 Ad Talboom

Jan Gelderblom (als notulist)

 

Opening:

De voorzitter Jac Roeken opent de vergadering en:

 • Heet de circa 90 aanwezige leden hartelijk welkom.
 • Heet als speciale gast Stephan Vermeulen van KBO Brabant welkom.
 • Meldt dat de laatste ledenvergadering in september 2021 was.
 • Stelt Jan Gelderblom voor als de nieuwe secretaris.

 

Presentatie en goedkeuring verslag vorige jaarvergadering:

De secretaris Ad Talboom presenteert het verslag van de vorige jaarvergadering, welke gehouden werd op 21 september 2021. Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.

 

Presentatie algemeen jaarverslag 2021:

De secretaris Ad Talboom presenteert het algemene jaarverslag 2021.

De volgende onderwerpen werden kort toegelicht:

 • De algemene en maatschappelijke zaken van KBO Nispen.
 • De stand van zaken betreffende de plannen voor de verbouwing van de kerk en Nisipa.
 • De organisatie van KBO Brabant, de Kringen en de afdelingen.
 • De activiteiten van afgelopen jaar werden per activiteit kort toegelicht.
 • Het belang van de Werkgroep belangenbehartiging van de Kring Gemeente Roosendaal en de opleidingen die de adviseurs volgen om de leden deskundig advies te geven.
 • De samenstelling van het ledenbestand.
 • De Rabo clubkasactie.

 

Presentatie financieel jaarverslag 2021:

De Penningmester Jan van der Sanden presenteert het financiële jaarverslag 2021.

Hij licht alle posten in het financiële overzicht toe waaronder:

 • De kas- en bank saldo’s
 • De activiteiten

Na deze uiteenzetting en toelichting heeft niemand vragen hierover.

 

Presentatie verslag kascommissie 2021:

Cisca Hack presenteert het verslag van de kascommissie en meldt dat de commissie geen onregelmatigheden heeft gevonden en decharge verleent aan de penningmeester.

Omdat Cisca aftredend en niet herkiesbaar is wordt de vergadering gevraagd wie zitting wil nemen in de kascommissie. Ad Talboom meldt zich aan en wordt gekozen als nieuw lid van de kascommissie.

 

Bestuursbeleid:

De voorzitter Jac Roeken licht het bestuursbeleid toe.

De vergadering heeft geen opmerkingen hierover en keurt het goed.

 

Mededelingen:

De voorzitter Jac Roeken heeft een aantal mededelingen betreffende de activiteiten van onze en andere verenigingen.

Omdat deze activiteiten nog aan wijzigingen onderhevig zijn worden ze niet in dit verslag opgesomd. De activiteiten zullen tijdig in de nieuwsbrieven en op de website bekend worden gemaakt en toegelicht.

 

Rondvraag:

Er zijn géén punten voor de rondvraag.

 

Bestuursverkiezing:

Nadat de vraag of er nog kandidaten zijn voor de voorzittersfunctie negatief wordt beantwoord stelt het bestuur de kandidaat Ad van Meir voor.

Het voorstel wordt direct met applaus ontvangen en Ad wordt gekozen als de nieuwe voorzitter.

Ad stelt zich voor aan de aanwezige leden.

 

Afscheid van drie aftredende bestuursleden:

 • Marianne Mens-Bastiaanse ontvangt uit handen van de vicevoorzitter Ad Uitdehaag een mooie bos bloemen en wordt bedankt voor haar jarenlange inzet voor KBO Nispen.
 • Ad Talboom en Jac Roeken wordt door Stephan Vermeulen van KBO Brabant bedankt voor zijn inzet als bestuursleden van KBO Nispen en ook voor de Kring Roosendaal. Ad ontvangt hiervoor een zilveren KBO speld met gouden knop en Jac, omdat hij alle onderscheidingen al heeft ontvangen, een mooie pennenset.

De nieuwe voorzitter wordt veel succes toegewenst met zijn nieuwe functie.

 

Ook de echtgenotes worden bedankt voor hun steun op de achtergrond en ontvangen beiden een mooie bos bloemen. Ad en Jac ontvangen van KBO Nispen nog een leuk aandenken aan hun bestuurderstijd.

 

Ad en Jac bedanken in een korte toespraak het bestuur en de leden voor de prettige samenwerking en wensen het nieuwe bestuur veel succes toe.

 

Als laatste officiële handeling overhandigt Jac de voorzittershamer aan Ad van Meir.

 

Lunch:

Na de jaarvergadering is het tijd voor een heerlijke lunch die dit jaar door de inzet van Jan van de Sanden wordt gesponsord door Jumbo.

 

Middagprogramma:

Voor de muzikale omlijsting is dit jaar gekozen voor Jefke Dó en Stafke Ré, die weer garant stonden voor een gezellige middag.